GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

            AGROMİKS’te ‘Toz ve Sıvı Premiks Üretimi’mizi gerçekleştirirken;

 

⮚                  Uygulamakta olduğumuz Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standartlarının gerekliliklerine, müşterilerimizin istek ve beklentilerine, yürürlükte olan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uygun, çevreye saygılı ve duyarlı, hijyenik koşullarda kalite ve gıda güvenliği sağlanmış, tüketici sağlığının korunması garanti altına alınmış ürünler üretmek için çalışırız.

⮚                  FSSC22000 ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygun olarak yönetim sistemlerimizin etkinliğinin devamlılığını sağlamak ve sürekli iyileştirilmek amacıyla, sistemlerimizi düzenli olarak denetler ve gözden geçiririz.

⮚                  Kuruluş hedeflerimizi her yıl oluşturur, takip eder, gözden geçirir ve güncelleriz.

⮚                  Agromiks ailesi olarak çevreyi korumayı, uygunluk yükümlülüklerini yerine getiririz.

⮚                  Gıda güvenliği ile ilgili bilgileri ve yasal gereklilikleri, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve tüketicilerimizle paylaşırız.

⮚                  Politikamızın kuruluş içinde bütün çalışanlarımıza iletilmesini ve anlaşılmasını sağlarız.

⮚                  Personelimizin gerekli eğitimleri alarak gıda güvenliği bilincini üst düzeyde tutmasına, sürekli gelişme ve iyileşmeye katkı sağlamasına olanak tanırız.

⮚                  Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, kısaca tüm paydaşlarımız için güvenilir ve saygın bir otoriter firma olarak, evrensel etik kurallara uymak birincil sorumluluğumuzdur.

⮚                 Tüm çalışanlarımızla birlikte her zaman daha iyi olmak için kurduğumuz FSSC22000 ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.                     

Genel Müdür

AYLİN ŞENSABAH

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Agromiks bünyesinde önceliğimiz; Toz ve Sıvı Premiks Üretimi’ kapsamımızda müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, yasal şartlar çerçevesinde ve sürdürdüğümüz ISO 9001:2015 Kalite, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri standartlarına bağlı kalarak, risk bazlı proses yaklaşımı ile hatasız ve kaliteli hizmet sunmaktır.

Firmamız, çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel duyarlılıkların birincil öncelikli olarak değerlendirmesi gerekliliği düşüncesi ile yola çıkmıştır. Bu bilinç ışığında, imalatlarımızdaki her sürecin çevresel olarak sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak belirlemiştir.

Firmamız; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda planlama ve uygulama stratejileri üreterek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir çevre için her alandaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

İlgili tüm yasal mevzuatta belirtilen standartlar uygulanmaya alınır.

Doğal kaynak kullanımını azaltmak için mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.

ilgili kapsamımızda faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir.

Çevresel boyutlarımız çerçevesinde risk bazlı bir yaklaşım sergileyerek proses risklerimizi belirleyerek bu riskler ile ilgili önlemler almaktayız.

Çevreye katkı sağlamada başarılı olabilmek için ; müşterilerimize ,çalışanlarımıza ,tedarikçilerimize ve yerel yönetimlere, fabrikamızın çevresi ilgili oluşabilecek sorunlar, amaçlarımız, başarılarımız ve çevre koruma stratejilerimiz  ile ilgili bilgi aktarımını sağlamaktayız.

Komşularımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın çevre ile ilgili kaygılarını ve önerilerini dikkate alarak çevre faaliyetlerimizin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sağlamaktayız. Bu amaçla projeler oluşturulur ve destek verilmeye çalışılır.

Çevrenin geleceğimiz için öneminin farkındalığını taşıyıp işletmemizin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi eko-verimli çevre politikasını uygulayarak mümkün olduğunca düşük tutulmasını sağlamaktayız. Çevre kirliliği doğal kaynakları ve enerjinin mantıklı kullanımı sayesinde önlenmektedir.

Tüm faaliyetlerini çevreyi sürekli koruma, kirletmeme, kaynakları en az seviyede kullanma prensibi çerçevesinde planlar, gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek sürdürmeyi hedefler.

Çevrenin korunması ile ilgili tüm yasal şartları ve uymayı taahhüt ettiği diğer şartları eksiksiz olarak sağlar ve bu şartların üstünde çalışmalar ile çevreye değer katan, sektöründe örnek kuruluşlardan olmayı amaçlarız.

Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.

Agromiks Üst Yönetimi olarak;

Firmamızın her kademesinde, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir entegre yönetim sistemimizin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edileceğini, raporlanacağını ve risk bazlı yaklaşım prensibine uyulacağını,

İlgili kapsamımız ve stratejilerimiz ile entegre politika ve hedeflerimizin uyumunun sağlanacağını,

Proseslerimizde yönetim sistemleri entegrasyonunun sağlanacağını,

Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerinin Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için gerekli organizasyon, kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanacağını taahhüt ederiz.